KLKS Jantar Swarzewo - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • JANTAR - KULTURA!!
  •        

Buttony

statut klubu

STATUT STOWARZYSZENIA

KASZUBSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY

JANTAR SWARZEWO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kaszubski Ludowy Klub Sportowy Jantar Swarzewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania sportu, upowszechniania rekreacji i turystyki, przyczyniania się do rozwoju kultury fizycznej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest Swarzewo. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

8. Celami Stowarzyszenia są:

a) działanie na rzecz propagowania sportu,

b) upowszechnianie rekreacji i turystyki,

c) przyczynianie się do rozwoju kultury fizycznej,

d) wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania,

e) pobudzanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa,

f) promocja i popieranie zdrowego trybu życia.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie działalności sportowej w Swarzewie i okolicy,

b) prowadzenie drużyn w ligach sportowych,

c) szkolenie sportowe młodzieży,

d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

e) inne działania realizujące cele statutowe.

 

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która złoży deklarację członkowską.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek,

d) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu niepłacenia składek za okres roku,

- na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

a) W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

b) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie regulaminu Zarządu,

g) uchwalanie budżetu,

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza i dwóch członków zarządu.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.

37. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

i) przyjmowanie i skreślanie członków,

j) karanie członków upomnieniami, naganami, zawieszeniem w prawach członkowskich, wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

39. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza komisji.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dochodów z własnej działalności statutowej,

d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;

e) dotacji i ofiarności publicznej.

43. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Losowa galeria

Kaszuby Połchowo - Jantar Swarzewo
Ładowanie...

Reklama

Logowanie